– Program wyrównywania różnic między regionami III

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r. to m.in.:

 1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach są:

 1. Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. Obszar D:
         a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
         b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r. oraz wysokość dofinansowania do poszczególnych obszarów przedstawia się następująco:

 1. Obszar B – dofinansowanie do 25% kosztów realizacji projektu oraz do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. Obszar C – dofinansowanie do 45% kosztów realizacji projektu oraz do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. Obszar D – na likwidację barier transportowych dofinansowanie do 55% kosztów realizacji projektu dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i do 65% kosztów realizacji projektu dla jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej oraz do:
         a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej “mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie     przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
         b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej “mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
         c)   250.000,00 zł dla autobusów;
 4. Obszar E –  dofinansowanie do 15% kosztów realizacji projektu oraz do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

Informacje ogólne o programie:

 Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w serwisie www.pfron.org.pl.

Wzory wniosków:

Wzory znajdują się w zakładce Do pobrania > Program “Wyrównywanie różnic między regionami III”

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Back to top